Реформування земельних відносин
Публічна інформація
Землеустрій та охорона земель
Державний земельний кадастр
Адмінстративні послуги в районах
Ринок та оцінка земель
Експертиза
Державні закупівлі
Запобігання проявам корупції
Юридична служба
Звернення громадян
Кадрова політика

Інтерактивний пошук

Положення

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області

1. Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області (далі - Головне управління) є територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів України та йому підпорядковане.

Голова місцевої державної адміністрації координує діяльність Головного управління і сприяє йому у виконанні покладених на нього завдань.

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України (далі – Міністр), наказами Держземагентства України, дорученнями Голови Держземагентства України та його заступників, актами місцевої державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Завданням Головного управління є реалізація повноважень Держземагентства України на території Івано-Франківської області.

4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Розробляє та подає Голові Держземагентства України пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Мінагрополітики України.

4.2. Розробляє та подає для затвердження Голові Держземагентства України план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Головного управління.

4.3. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин.

4.4. Бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, веденні державного земельного кадастру і територіальному плануванні, впровадженні географічних інформаційних систем, здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4.5. Бере участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов'язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції.

4.6. Надає адміністративні послуги відповідно до законодавства.

4.7. Здійснює підготовку організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій та об'єктів екомережі.

4.8. Забезпечує проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи.

4.9. Бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель.

4.10. Готує в межах своїх повноважень і подає Голові Держземагентства України пропозиції щодо формування інвестиційної політики у сфері землеустрою, використання та охорони земель, виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки, а також пропозиції до проектів загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку України і Державного бюджету України, Національної програми інформатизації та інших програм.

4.11. Здійснює землеустрій відповідно до Закону України “Про землеустрій”, у тому числі забезпечує проведення інвентаризації земель.

4.12. Забезпечує науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, пов'язаних із земельними торгами, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів.

4.13. У межах, визначених законодавством, проводить заходи з моніторингу та охорону земель.

4.14. Здійснює ведення державного земельного кадастру та отримує інформацію про відведення земельних ділянок.

4.15. Створює, формує і веде регіональний фонд документації із землеустрою

4.16. Виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних робіт, що проводяться у межах заходів з охорони земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель та виконання загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт.

4.17. Здійснює відповідно до законодавства регулювання у сфері планування територій та розмежування земель державної і комунальної власності, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4.18. Створює інформаційну базу даних з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і земельних торгів.

4.19. Проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також техніко-економічних обґрунтувань таких програм і проектів та надає за результатами її проведення відповідні висновки.

4.20. Здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4.21. Організовує, в тому числі за участю іноземних наукових установ та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру.

4.22. Здійснює в порядку, встановленому Міністром, координацію діяльності суб'єктів землеустрою.

4.23. Вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

4.24. Здійснює в порядку, встановленому Міністром, координацію діяльності науково-дослідних, інших підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держземагентства України, на території Івано-Франківської області.

4.25. Розробляє та подає Голові Держземагентства України пропозиції щодо нормативів надання послуг у сфері збирання і використання земельної кадастрової інформації.

4.26. Здійснює методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також координацію діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

4.27. Координує роботу територіальних органів Держземагентства України нижчого рівня в межах Івано-Франківської області.

4.28. Проводить у випадках, передбачених законодавством, контроль за додержанням суб'єктами господарювання відповідних ліцензійних умов.

4.29. Уживає в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, звертається з позовами до суду за захистом своїх прав та з питань порушення вимог законодавства.

4.30. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

5. Головне управління з метою організації своєї діяльності:

5.1. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

5.2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

5.3. Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

5.4. Організовує розгляд звернень громадян, юридичних осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та надає роз’яснення з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

5.5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

5.6. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.7. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

5.8. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Головне управління має право:

6.1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

6.2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

6.3. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на територіальні органи завдань.

6.4. Користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Головне управління здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через територіальні органи Держземагентства України нижчого рівня та контролює їх діяльність.

8. Головне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території Івано-Франківської області.

9. Головне управління у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти Головного управління можуть бути скасовані Головою Держземагентства України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра, а також Міністром у разі відмови Голови Держземагентства України скасувати такий акт.

10. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду Головою Держземагентства України за погодженням з Міністром і головою відповідної місцевої державної адміністрації та звільняється з посади Головою Держземагентства України.

Начальник Головного управління має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади Головою Держземагентства України за погодженням з Міністром та звільняються з посад Головою Держземагентства України.

11. Начальник Головного управління:

11.1. Здійснює керівництво Головним управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

11.2. Організовує та забезпечує виконання Головним управлінням відповідно актів законодавства, наказів Мінагрополітики України, доручень Міністра та його заступників, наказів Держземагентства України, доручень Голови Держземагентства України.

11.3. Вносить Голові Держземагентства України пропозиції щодо пріоритетів роботи Головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Головного управління (річні, піврічні).

11.4. Звітує перед Головою Держземагентства України щодо виконання покладених на Головне управління завдань та планів роботи.

11.5. Здійснює добір кадрів у Головне управління, формує кадровий резерв на відповідні посади.

11.6. Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

11.7. Призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників Головного управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників).

11.8. Вносить Голові Держземагентства України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів Держземагентства нижчого рівня в межах Івано-Франківської області.

11.9. Порушує перед Головою Держземагентства України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.

11.10. Вносить Голові Держземагентства України пропозиції щодо чисельності працівників територіальних органів Держземагентства нижчого рівня.

11.11. Підписує накази Головного управління.

11.12. Розподіляє за погодженням з Головою Держземагентства України обов’язки між своїми заступниками.

11.13. Затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління і посадові інструкції працівників.

11.14. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Головного управління підзвітний та підконтрольний відповідно голові місцевої державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевих держадміністрацій.

12. У Головному управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності утворюється колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Головного управління.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Головному управлінні можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Головного управління.

13. Головне управління діє на підставі положення, що затверджується Головою Держземагентства України.

14. Головне управління утримується за рахунок державного бюджету.

Структуру Головного управління затверджує Голова Держземагентства України за погодженням з Міністром.

Штатний розпис та кошторис Головного управління затверджує Голова Держземагентства України.

Чисельність працівників Головного управління затверджує Голова Держземагентства України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держземагентства України.

15. Головне управління утворюється у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”.

16. Головне управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Головa

Держземагентства України


                                              

 

 

 

viagra vente libre acheter cialis pharmacie ligne acheter kamagra par internet acheter cialis lyon
Manifestement, la achat viagra online priligy en pharmacie vente priligy france generique viagra pas cher acheter priligy en france prix du viagra sur internet acheter cialis lilly en ligne ou acheter du levitra pfizer acheter viagra meilleur prix France n’est pas vraiment au top…
Les vetements achetes pendant cette periode auraient tendance a etre inconsciemment plus provocants afin de rivaliser avec la competition propecia en ligne france prix cialis et d'attirer un partenaire desirable.
Mais, parallelement, bien que le spaghetti soit delicieux, il perdra de son cialis acheter en ligne attrait si vous en mangez viagra pfizer achat en ligne chaque jour.
Anche l’alcool, se assunto costo del viagra in italia in concomitanza con Viagra, puo impedire il normale lavoro del farmaco e diminuirne gli effetti. Da 30 minuti a un'ora prima dell'attivita sessuale. Comunque, molti uomini hanno protestato del rossore facciale, altri hanno detto che non e funzionato dopo vendita viagra italia line un pasto, mentre alcuni hanno protestato che la medicina viagra o cialis senza ricetta medica ha cambiato la loro visione all'azzuro. Il farmaco sara efficace solo nel caso di eccitazione sessuale! Alta sensibilita si manifesta per i vasodilatatori nelle persone malate di viagra vendita europa ostruzione ventricolare sinistra ( stenosi aortica, cardiomiopatia ipertrofico ostruttiva), malate di atrofia sistemica, che succede ai singoli casi e si evidenzia nei casi dei gravi disturbi del controllo autonomo della pressione arteriale. dove comprare il viagra Tadalafil stesso stato in vendita negli Stati Uniti per 2 anni e mezzo ed e considerato da molti medici e agli utenti di essere il migliore funzione farmaco disfunzione. Tra gli effetti collaterali notiamo anche i disturbi della reazione, percio si consiglia non guidare durante il trattamento. Ben presto cosi e cresciuto il numero di uomini che desideravano acquistare Sildenafil citrato in Italia.
La prevalence des dysfonctions sexuelles chez la pharmacie en ligne viagra generique femme est plus elevee levitra sans ordonance en cas de douleur pelviperineales chroniques.
Molte persone vorrebbero veramente smettere di fumare, ma acquisto cialis con postepay hanno paura di prendere peso e diventare cialis farmacia on line grassi.
Ingesta cialis generico acquisto italia Si cialis in vendita consiglia di ingerire approssimativamente Kamagra 100mg un'ora prima del coito.
Ainsi Salvador Dali est-il achat securise de cialis soft tombe amoureux de sa ou acheter du levitra pfizer muse Gala en tombant en admiration devant son dos.
Tra tutte le cure sopra indicate, l'assunzione di una pillola rappresenta acquistare viagra on line italia cialis farmacia senza ricetta la terapia meno invasiva per poter recuperare una normale capacita erettile.
In uomini che hanno seri disturbi il prezzo del cialis in farmacia cardiaci, viagra costo farmacia quali angina instabile o grave insufficienza cardiaca).
L’eccesso stabile di prolattina (oltre i 30 ng/ml in condizioni di rilasamento e precio cialis 10 mg farmacia assenza di assunzione di farmaci) induce la riduzione della risposta prezzo del cialis generico erettile con un meccanismo neurale ed endocrino abbastanza complesso.
In qualsiasi caso e consigliabile di fare una visita al medico e attentamente studiare propecia acquisto on line le controindicazioni del dove comprare cialis a milano farmaco.